Statuten

Oprichtingsakte vzw Nieuwege (ingekorte versie)
Ondergetekenden: (de oprichtende bestuursleden)
verklaren onder elkaar en met alle personen die later zouden toetreden een vereniging zonder winstoogmerk op te richten waarvan de statuten als volgt worden bepaald:

1.De vereniging draagt de naam “Menvereniging Nieuwege, vereniging zonder winstoogmerk” en de zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brugge, meer bepaald te Rolweg 58 De zetel kan binnen voormeld gerechtelijk arrondissement worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur. Voor een verplaatsing buiten het gerechtelijk arrondissement Brugge is een beslissing van de algemene vergadering vereist. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

2.De vereniging heeft tot doel:
Alle beoefenaars en liefhebbers van het aangespannen rijden te verenigen.
Het beoefenen, het bevorderen en het bestuderen van de mensport, het uitgeven van publicaties en het in stand houden en bevorderen van kennis, tradities en gewoonten in verband met het aangespannen rijden.Zonder dat deze opsomming beperkend is, organiseert zij volgende activiteiten: menwedstrijden, wandelingen, vergaderingen, voordrachten, reizen, bezoeken, lessen, …..De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

3.Teneinde haar doel te realiseren mag de vereniging, met uitsluiting van elk winstoogmerk, bijdragen en vergoedingen innen om de laasten en kosten m.b.t. de realisatie van haar doel te dekken. De vereniging kan roerende en onroerende goederen, nodig voor de realisatie van haar doel, huren, verwerven of bezitten, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik.

4.De vereniging bestaat uit minstens drie leden. De raad van bestuur beslist over de toetreding van nieuwe leden en dit op voordracht van een bestuurder. Voor de toetreding is in de raad van bestuur een meerderheid vereist van ¾ van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
De uittreding, de schorsing en de uitsluiting van de leden geschieden op de wijze bepaald door art. 12 van de VZW-wet.
Het uittredend, geschorst of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen staat noch opgave van rekening, noch verzegeling, noch boedelbeschrijving vorderen.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage welke wordt bepaald door de raad van bestuur, doch niet meer mag bedragen dan 250 euro. Wordt als uittredend geacht ieder lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald binnen de maand na de herinnering die hem per aangetekende brief wordt toegezonden.

5.De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging in geval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting ven een lid en alle gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
Jaarlijks in de loop van de maand ……op datum, plaats en uur te bepalen door de raad van bestuur komt de algemene vergadering bijeen teneinde de jaarrekening van het voorbije boekjaar, de begroting van het komende boekjaar en het beleid van de bestuurders goed te keuren. De leden worden uitgenodigd bij gewone brief te verzenden uiterlijk acht dagen voor de vergadering met vermelding van de agenda. De leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, drager van een schriftelijke volmacht. Ieder lid kan maximum één lid vertegenwoordigen.
De vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vereniging of op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief.
De raad van bestuur kan de algemene vergadering steeds samen roepen telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist. Tevens zal de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen roepen telkens wanneer 1/5 van de leden hierom verzoekt.
Op de algemene vergadering hebben alle leden een gelijk stemrecht. De besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige statuten.De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger zoals hierna bepaald.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder. Deze worden in een register bijgehouden op de zetel van de vereniging alwaar alle leden er inzage van kunnen nemen. Derden kunnen op dezelfde wijze kennis nemen van de beslissingen mits zij een regelmatig belang kunnen doen laten gelden dat schriftelijk dient te worden overgemaakt aan de raad van bestuur welke hierover oordeelt. De voorzitter staat in voor de organisatie van deze inzage.

6.De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders gekozen onder de leden door de algemene vergadering en dit voor een termijn van 4 jaar. Zij zijn steeds afzetbaar door de algemene vergadering. Zowel voor de verkiezing als voor de afzetting volstaat een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Behoudens het verstrijken van de duur eindigt een mandaat eveneens bij overlijden, uittreding, afzetting of verlies van lidmaatschap.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder. De cumulatie van twee functies is niet toegelaten.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter of bij afwezigheid van laatsgenoemde door de oudst aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren of te besturen en kan alle handelingen ven beheer en beschikking verrichten van welke aard ook die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn mits zij niet door de wet of deze statuten bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn opgedragen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Deze is geldig tegenover derden verbonden door twee bestuurders die samen optreden waaronder steeds de voorzitter of de ondervoorzitter.
De raad van bestuur kan bijzondere of beperkte volmachten geven aan één bestuurder of aan derden voor welbepaalde rechtshandelingen. De raad van bestuur vergadert op bijeenroepingen van de voorzitter of de ondervoorzitter en beslist geldig bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Een meerderheid van ¾ van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is vereist voor hete verwerven, het verkopen of hypothekeren van goederen, het stellen van zekerheden en het aanvaarden van schenkingen en legaten.
De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en telkens ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

7.Indien de aanstelling van een commissaris vereist gebeurt dit op voorstel van de raad van bestuur en bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

8.Bij het einde van elk boekjaar wordt door de raad van bestuur de jaarrekening opgesteld en de begroting voor het volgende jaar opgemaakt. Deze worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen en zijn vergezeld van een jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur en het verslag van de commissaris indien diens benoeming vereist is. De jaarrekening en de begroting worden tenminste acht dagen voor de algemene vergadering ter kennis gebracht van de leden.
Het dienstjaar vangt aan op 1 januari om te eindigen op 31 december. Het eerste boekjaar loopt evenwel van …..

9.De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering mits naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen.
Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en de bestemming van het netto actief van het maatschappelijk bezit. Dit kan uitsluitend worden bestemd voor een vereniging of organisatie met een analoog doel als de ontbonden vereniging. De leden kunnen geen enkele aanspraak doen gelden op het vermogen van de vereniging.

10.Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten wordt geregeld, zal onderworpen zijn aan de bepalingen van de VZW-wet en de wijzigingen ervan.